مجموعه آشنایی با فلسفۀ تحلیلی:

مجموعه آشنایی با فلسفه تحلیلی به معرفی شاخه‌های گوناگون فلسفه در حوزه تحلیلی می‌پردازد. این مجموعه ترجمه دو جلدی کتاب philosophy: a guide through the subject ویراسته فیلسوف نامبردار ای.سی.گریلینگ است. بخش‌های جداگانه این کتاب را فیلسوفان برجسته تحلیل در شاخه‌های خود نوشته‌اند. سعی شده تا مطالب این مجموعه به‌گونه‌ای تنظیم شوند که به عنوان متن آموزشی به کار طالبان فلسفه بیاید.