مجموعه ایران درعهد باستان متاخر:

خاور نزدیک در عهد باستان متأخر، حدود سال‌های 250 تا 750م، دستخوش دگرگونی‌های عظیم سیاسی و فرهنگی شد؛ تحولاتی چون گسترش و ظهور مسیحیت و اسلام، ظهور و سقوط شاهنشاهی ساسانی، تغییرات ساختاری در امپراتوری روم و شکل‌گیری امپراتوری روم شرقی. این تحولات دنیای سده‌های سوم تا هشتم را به‌طور چشمگیری از دنیای پیش و پس از خود متمایز ساخت و تاثیری ماندگار بر چهرۀ جهان نهاد.

مجموعۀ حاضر گزیده‌ای از متون دست اول و پژوهش‌های نوین مرتبط با تحولات این دوران را با محوریت روابط ایرانی ساسانی با روم و نیز ظهور و گسترش اسلام در اختیار پژوهشگران حوزۀ مطالعات تاریخ و باستان‌شناسی قرار می‌دهد.