مجموعه جهان اسلام:

این مجموعه ترجمه فصول کتاب World of Islam ویراسته برنارد لوییس که به وجوه گوناگون فرهنگ، تمدن و تاریخ جهان اسلامی پرداخته است. هر کدام از بخش‌های این کتاب را محققی متخصص در موضع مربوطه نگاشته و تصاویری منحصر به فرد کتاب را مستند کرده‌اند که خود دارای ارزش هنری و تحقیقی فراوان هستند.