مجموعه فلسفه‌های انضمامی

فلسـفه انضمامـی عنـوان دیگـری اسـت بـرای آنچـه بـه فلسـفه مضـاف یا فلسـفه مرتبـۀ دوم معـروف اسـت. در فلسـفه انضمامـی موضوعاتـی عینـی و ملموس‌تر مـورد کنکاش فلسـفی مـورد توجه شـاخه‌های علمـی و حتی اندیشـه و تفکـر روزمره نیز قـرار می‌گیرنـد کـه معمـولاً هسـتند. حوزه‌هـا بـه صـورت دین، هنـر، زیبایـی اخلاق، معرفـت، آگاهی، ذهن، سیاسـت و…آثـاری کـه در ایـن مجموعـه بـه چاپ رسـیده می‌رسـند. بـه گونـه‌ای انتخاب شـده‌اند که دانـش مخاطـب فارسـی زبـان را بـا توجـه بـه آثـار منتشـره بـه زبـان فارسـی در ایـن حوزه‌ها افزایـش دهنـد و برجسـتگی خاصی داشـته باشـند.