مونا اصغری  دارای بیش از ۱۰ سال سابقه کار در واحد مدیریت دارایی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تامین سرمایه نوین است. تاسیس و راه اندازی انواع صندوق‌های سرمایه گذاری و اداره امور اجرایی و عملیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری، مدیریت دارایی‌های انواع مختلف صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله فعالیت‌های انجام شده توسط وی می‌باشد. او دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه الزهرا بوده و هم اکنون دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه علوم و تحقیقات و همچین عضو انجمن مهندسی مالی ایران می‌باشد.