مجموعه میراث اندیشه:
مجموعه میراث اندیشه اسلامی اهتمام به تصحیح انتقادی آثار فاخر فرهنگ اسلامی دارد که منتشر نشده‌اند. آثار منتشره عمدتاً به حوزه فلسفه، کلام و عرفان اختصاص دارند.