معرفی

کتاب‌های ستاره

خواندن و تفکر باید از کودکی در وجود انسان ریشه کند تا در آینده درختی تنومند و ریشه‌دار را رقم بزند. گروه ستاره برای همراهی دوستداران حکمت از آغازین لحظات زندگی فعالیت خود را رقم زد و نام خود را از مادرفیلسوف حکیم و برجسته، ابن‌سینا، اقتباس کرد. به امید اینکه بتواند تفکر و اندیشیدن را برای دوستداران راه حقیقت فراهم آورد و از آغاز راه، دوستان خود را همراهی کند.