مجموعه کتاب‌های راهنمای راتلیج:

 «مجموعۀ کتاب‌های‌ راهنما» علاقه‌مندان به مطالعات فلسفی و دانشجویان این رشته را با آثار کلاسیک فلسفه آشنا می‌سازد. هر کتابی از این مجموعه یکی از حوزه‌ها اصلی فعالیت فیلسوفی برجسته را با تمرکز بر یکی از آثار اصلی او شرح می‌دهد در این مجموعه فیلسوف و کتابش در زمینۀ تاریخی خود قرار می‌گیرند و جزء به جزء بخش‌ها و استدلال‌های اصلی کتاب در این بستر شرح و نقد می‌شوند. این مجموعه ترجمه Routledge Philosophy Guide Books است.