حسن رضایی هفتادُر
(دانشیار دانشگاه تهران)

تحصیلات:
کارشناسی رشتۀ الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث, دانشگاه تهران
کارشناسی ارشد رشتۀ الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث, دانشگاه تهران
دکتری تخصصی رشتۀ الهیات و معارف اسلامی گرایش علوم قرآن و حدیث
پست الکترونیکی: hrezaii@ut.ac.ir