مجموعه ایده‌آلیسم آلمانی

ما ایرانیان بیش از یک‌سده است که، به بهانه‌های بیشتر غیردانشگاهی و کمتر دانشگاهی، با این رویکرد فلسفی آشناییم. آشنایی البته سرآغاز شناختن است و از همین رو گامی ضروری در راه شناسایی است. ولی به‌نظر می‌رسد ماندن ِما در گامِ آشنایی با این سنت اندکی به درازا کشیده شده است. تلاش ما دراین مجموعه این است که بخشی از مسیر ضروری برای پیداکردن فهم روشن‌تری از این مناسبت بنیادین را طی کنیم. این بخش در اینجا به سنت ایده‌آلیستی تعلق دارد و اهمیت آن در این است که این سنت برای ما کمتر شناخته‌شده است. از میان اجزاء این پژوهش بزرگ، مجموعه‌ای که پیشاوری شما قرار دارد تخصصاً درآمدی بر پژوهش پیرامون سنت ویژه‌ای در رویکرد ایده‌آلیستی است: سنت ایده‌آلیسم آلمانی.