مجموعۀ حکمت جاویدان آثار مرتبط با اندیشمندان جریان فکری‌ای را دربر می‌گیرد که در آغاز قرن بیستم با کوشش‌های رنه گنون، آناندا کوماراسوامی و فریتیوف شوان هویت و موجودیت مستقلی یافت و کانون توجهات آن بر اظهار و تبیین حکمت جاویدان متمرکز بود. این حکمت عبارت است از حقیقت مابعدالطبیعی ازلی نهفته در دل ادیان و متون مقدس وحیانی و نیز در مکتوبات بزرگ‌ترین مرشدان معنوی. این جریان فکری به سبب تأکیدش بر سنت‌های بزرگ به‌عنوان حاملان این حکمت بعدها به سنت‌گرایی مشهور شد. مجموعۀ حاضر شامل آثاری در باب معرفی سنت‌گرایی، علوم سنتی، مابعدالطبیعه، هنر و دین می‌شود.