ورنر ویلهلم یگر

ورنر یگر، استاد دانشگاه کمبریج و متخصص فلسفۀ یونان، در این کتاب می‌کوشد تا جایگاه ممتاز اندیشمندان پیش‌سقراطی را در سرآغازهای الهیات فلسفی یونان شرح دهد. نویسنده با علم به اینکه نزد پیش‌سقراطیان با شاخه‌ای مجزا در فلسفه، به نام الهیات، روبه‌رو نیستیم، درصدد تحقیق و تفسیر مجدد آن دسته از قطعات به‌جای مانده از این اندیشمندان برمی‌آید که از سوی شارحان دورۀ جدید به نادرست تفسیر شدند، تا از این رهگذر بن‌مایه الهیاتی اندیشۀ پیش‌سقراطیان را در آراء کیهان‌شناختی آنها نشان دهد.