گریگور شولر

گریگور شولر (متولد ۱۹۴۴)، استاد مطالعات اسلامی دانشگاه بازل سوییس، در زمرۀ محققانی است که به بازنگری در آرای خاورشناسان نسل گذشته، به‌ویژه ایگناتس گلدتسیهر، پرداخته و معتقد است که دلیلی برای تردید در وثاقت روایات اسلامی وجود ندارد. او اگرچه از شیوه‌های تحلیل اِسناد محققانی چون یوزف شاخت بهره برده، به نتایجی متفاوت با آنان دست یافته است. شولر در ۱۳۹۰ برندۀ جایزۀ جهانی کتاب سال ایران شد.