تیتوس بورکهارت

تیتوس بورکهارت، (۱۹۰۸-۱۹۸۴)، هنرشناس و اندیشمند سوئیسی‌ـ‌آلمانی، از جمله نویسندگان پیشتاز معتقد به حکمت جاویدان در قرن بیستم بود. نوشته‌های او حوزۀ چشمگیری را دربر می‌گیرد. بورکهارت در باب مابعدالطبیعۀ ناب، علوم سنتی و علوم متجدد، هنر مقدس، تاریخ و دیگر جنبه‌های گوناگون تمدن‌های سنتی قلم زده است. وی مترجم، ویراستار، ناشر و مشاور حاذق در احیای شهرهای سنتی به هیأت زیبای نخستین آنها بود. بورکهارت از پیشگامان ترجمۀ آثار عرفانی به زبان‌های اروپایی بود. از آثار مهم وی به هنر مقدس در شرق و غرب، شارتر و تولد کلیسای جامع، فاس‌ شهر اسلام، آیینۀ عقل: مقالاتی در باب علوم سنتی و هنر مقدس می‌توان اشاره کرد.